آموزشگاه هنرهای نمایشی
بازیگری در آوای تهران | علی حیدریان

بازیگری در آوای تهــران

بازیگری پاسخی خلاقه و آکنده از پویایی به محرک‌ها، در شرایط یک زندگی فرضی است که به شیوه زندگی شخصیت و محیط او، زمان و مکانی که در آن زندگی می‌کند، به گونه‌ای که افکار و عواطف موردنظر را به تماشاگر منتقل کند، وفادار است.

بازیگری یعنی دیگری شدن

بدن، بیان و حس سه رکن مهم بازیگری هستند.

تکنیک، ذوق و مهارت می‌تواند شما را بازیگر کند.