آموزشگاه هنرهای نمایشی

دوبله در آوای تهــران

دوبله در آوای تهران | علی حیدریان

احساسی ترین ادم هاکسانی هستندکه هنردوبله راانتخاب می کنند.

اینکه خودت رادرشخصیت دیگری غرق کنی اوج احساس ادمیست.

هر موجودی روحی دارد و دوبلــه روح یک فیلم است

« دوبلــه : دنیای وسیع بهترین لحظه‌ها »

د=دنیای   *   و=وسیع   *   ب=بهترین  *   ل=لحظه   *   ه=ها